VIP Technology

Automatyzacja

Obecnie w światowej gospodarce bardzo powszechnym procesem jest automatyzacja, czyli zastąpienie, a przynajmniej ograniczenie, pracy ludzkiej pracą maszyn. Wynika to z chęci maksymalizacji zysku, poprzez redukcję kosztów, eliminowanie wad, a także przyspieszanie procesów wytwórczych. Jest to jednak bardzo skomplikowany, a także niełatwy do wdrożenia proces, który, wbrew pozorom, ma już swoją długa historię.

Automatyzacja jest technologią czyli działalnością natury technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej, mającą na celu wprowadzenie praw, metod i urządzeń samoczynnych, zastępujących lub ograniczających pracę ludzką, w rozmaite dziedziny życia.

Obecnie pod pojęciem automatyzacji rozumie się zastąpienie pracy fizycznej pracą maszyny. Nierozerwalnie wiąże się to jednak z koniecznością redukcji etatów. Dlatego właśnie proces ten oceniany jest skrajnie różnie. Nie sposób jednak zaprzeczyć, że komputeryzacja zakładów produkcyjnych przyczynia się do podniesienia jakości ich produktów, a tym samym jest istotnym czynnikiem, który służy rozwojowi przedsiębiorstwa.

Automatyzacja procesów produkcyjnych ma na celu eliminację pracy operatora podczas bezpośredniego wytwarzania wyrobu finalnego. Automatyzację należy zatem rozumieć, jako zastępowanie czynności użytkowych na maszynie na rzecz czynności obsługowych. Praca człowieka podczas eksploatacji maszyn pracujących w trybie automatycznym występuje, ale zmienia się jej charakter. Operator przy procesach zautomatyzowanych, odpowiedzialny jest za opiekowanie się maszyną min. poprzez jej czyszczenie, konserwację i reagowanie na problemy w jej pracy. Odnosi się ona do pracy człowieka z dowolną maszyną i związana jest ściśle z reakcją człowieka na problemy i odchylenia w pracy maszyny. Celem autonomizacji jest połączenie pracy operatora i maszyny.

  • zdolność do zatrzymania maszyny przez operatora, który wykonuje na niej zadania produkcyjne, w czasie kiedy dostrzeże błąd albo brak
  • oddzielnie pracy człowieka od jednej maszyny, a w ten sposób dając możliwość eksploatacji przez operatora kilku maszyn
  • strategię automatyzacji maszyn, a tym samym zmniejszania zakresu pracy użytkowej na rzecz pracy maszyny zaznaczając przy tym, że przy autonomizacji występuje udział człowieka