VIP Technology

Predykcyjne utrzymanie ruchu

Predykcja stanów maszyn lub procesów przemysłowych rozumiana jest jako ogół czynności pozwalających na określenie przyszłych stanów obiektu na bazie zbioru wartości bieżących parametrów. Kompleksowe wdrożenie wszystkich elementów zawartych w metodologiach predykcyjnego utrzymania ruchu wymaga zrozumienia narzędzi oraz ograniczeń związanych z eksploatacją maszyn.

Spośród wielu rozwiązań w ostatnim czasie dominuje metoda obsługi technicznej maszyn:

PREDYKCYJNEJ PdM/PTI (ang. Predictive Maintenance/Predictive Testing and Inspection)

Podstawowym założeniem predykcyjnego utrzymania ruchu jest podjęcie czynności prewencyjnych w fazie pogorszenia się parametrów pracy maszyn lub procesów, w celu zapobiegania groźnym w skutkach awariom i związanym z nimi przestojom.

Do narzędzi PdM należą m.in.:

  • monitorowanie parametrów wydajności
  • nieinwazyjne techniki testowania
  • kontrola wzrokowa

W zakresie dostępnych metod możliwe jest zastosowanie rozpoznawania wzorców, analizy trendów oraz korelacji, statystycznej analizy danych, monitorowania progów alarmowych.

Wdrożenie monitorowania online w odniesieniu do wszystkich maszyn mija się z celem (pomimo wyraźnej poprawy bezpieczeństwa oraz jakości pracy), a także skutkuje znacznym wzrostem nakładów inwestycyjnych. W przypadku metody PdM ważne jest przeprowadzenie analizy krytyczności, prowadzącej do wyodrębnienia trzech grup maszyn: krytycznych, istotnych oraz ogólnego zastosowania.

Klasyfikacja może zostać dokonana pod względem różnych kryteriów i w dużym stopniu zależy od decyzji służb utrzymania ruchu, diagnostów oraz kierownictwa konkretnego zakładu. Pomimo ostro zdefiniowanych kryteriów przyporządkowanie może prowadzić do różnych rezultatów.

Predykcja w systemach technicznych ma sens w przypadku osiągnięcia korzystnego stosunku korzyści do poniesionych nakładów. W odniesieniu do przedstawionej klasyfikacji oraz wyodrębnionych grup maszyn:

  • krytycznych – wymagane jest monitorowanie online parametrów wpływających na utratę jakości i bezpieczeństwa
  • istotnych – zalecane jest prowadzenie pomiarów okresowych z analizą trendów
  • ogólnego zastosowania – możliwa jest implementacja pomiarów okresowych, jednak w wielu przypadkach wystarczające jest przyjęcie prewencyjnej metody eksploatacji (z planowaniem harmonogramu remontów).